Ekaterina Solovieva Takes Us Inside “The Earth’s Circle”

A baptism. Kolodozero, Karelia, Summer 2014. Fireworks at Christmas. Kolodozero, Karelia, Winter 2015. Viktor fishing on the lake. Kolodozero, Karelia, Summer 2017. In northernmost Russia lies the village of Kolodozero,…

Continue reading